Se senaste pressmeddelandet.


Pressmeddelande 18/08-2017
Oljekällorna Leigh-Ann och Hamilton är i produktion
Efter mer än ett års förseningar är oljekällorna Leigh-Ann och Hamilton i Young County Texas äntligen i produktion.

Big Rock Energy AB investerade i början av 2016 i dessa oljekällor. Bolaget har därmed tagit fördel av oljeprisets utveckling samt en ökad produktion från brunnarna Leigh-Ann och Hamilton.

Big Rock Energy AB avser under slutet 2017 alternativt början av 2018 sälja en del av eller hela bolagets andel i Young County. Bolaget utvärderar även investeringsmöjligheter i flera projekt med hög avkastning med nuvarande oljepris på cirka 50 US dollar.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:
”Det är glädjande att dessa två oljekällor äntligen är i produktion. Bolaget kommer få sina första intäkter från investeringen. Bolaget avser även att sälja vidare hela eller delar av detta projekt för att investera i nya projekt för att få bolaget att växa.”
 
Big Rock Energy AB är ett progressivt energibolag som ständigt söker nya projekt såväl nationellt som internationellt.
 
Kontakt
E-mail: calle@ulrich-co.se
Telefon:073 044 40 42
Webb: www.bigrockenergy.se


                                                                                                                                                          


 

Pressmeddelande 03/10-2016
Big Rock Energy AB ansöker om undersökningstillstånd för olja & gas i Sverige
Big Rock Energy AB har lämnat in en ansökan om undersökningstillstånd för olja & gas om 559 hektar norr om Falköping till Bergsstaten.

Bolaget har i SGUs vattenbrunnsarkiv funnit tre brunnar som innehåller gas. En av dessa brunnar har enligt vattenbrunnsarkivet pumpats på gas i 26 timmar.

Geologin inom detta område är liknande det inom Falköping nr 1 direkt söder om det ansökta området med ordovisisk kalksten samt alunskiffer som kan innehålla kommersiella mängder gas och eventuellt även olja. Rapporter söder om detta område indikerar på höga halter organiskt material samt upp till 10% olja (oil-cut).

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:
 ”När det ansökta området beviljas av Bergsstaten erhåller Big Rock Energy AB undersökningstillstånd som innehåller samtliga vattenbrunnar med gas som bolaget har funnit. Denna ansökan stärker även Big Rock Energys position inom olje- och gas prospektering i Sverige.”

Big Rock Energy AB är ett progressivt energibolag som ständigt söker nya projekt såväl nationellt som internationellt.

Kontakt
E-mail: calle@ulrich-co.se
Telefon:073 044 40 42
Webb: www.bigrockenergy.se

                                                                                                                                                          Pressmeddelande 15/2 2016

Big Rock Energy AB har genomfört sin första investering i USA

Under vecka 6 kom glädjande besked för Big Rock Energy AB. Bolaget har erhållit ett fem procentigt ägande i tre olje-källor och en injektionsbrunn för saltvatten i Young County, Texas, USA. Dessa brunnar är Hamilton #1, Leigh-Ann #1 och Rhodes Trust #3X.

Gällande Rhodes Trust har arbete påbörjats med att ersätta den befintliga pumpen då den inte hade tillräcklig kapacitet. Därav kommer den ersättas med en större pump med större kapacitet. Samtidigt har även arbete påbörjats med saltvattenbrunnen på Rhodes Trust där man för nuvarande har konverterat en gammal oljebrunn till en saltvattenbrunn. Vidare bedömer operatören att såväl oljekällan som saltvattenbrunnen kommer vara i produktion inom kort.

Dessa renoveringsarbeten kommer att medföra att bolagets intjäningsförmåga kommer öka avsevärt. Dessutom kommer nya produktionszoner öppnas i de andra källorna.
Vidare innehar Big Rock Energy AB även undersökningstillstånd i Sverige gällande gas och olja, Falköping nr 1. Enligt SGU rapporter uppges oilcut kunna vara upp till 10 %. På området har även gas i dricksvatten antänts hos markägare som visat intresse. Med hjälp av SGUs brunnsarkiv har vi funnit ytterligare vattenbrunnar som innehållit gas. Bolaget har också identifierat en mobil anläggning som kyler gas till flytande form (LNG/ fordon gas). Undersökningstillståndet ägs till 100% av Big Rock Energy AB.

Verkställande direktör Carl-Adam Andersson säger följande om Rhodes Trust #3X. ”Detta är den första investeringen i bolaget. Vi kommer fortsätta dra fördel av det låga oljepriset för att fortsätta investera i fler olja och gasprojekt av hög kvalité som tål ett lågt oljepris. I bolaget finns även ett undersökningstillstånd för gas och olja i Sverige, Falköping nummer 1 på 17836 hektar. Bolaget är ett av endast tre bolag som har undersökningstillstånd i Sverige för olja och gas. Varav vi är det enda som fokuserar på produktion internationellt samt prospektering i Sverige”.

Big Rock Energy AB är ett progressivt energibolag som ständigt söker nya projekt såväl nationellt som internationellt.

 
Kontakt
E-mail: calle@ulrich-co.se
Telefon:073 044 40 42
Webb: www.bigrockenergy.se 

Big Rock Energy AB
Slottsgatan 14                                                                                                                                                                                                                                                                                
553 22 Jönköping
Organisationsnummer 559025-8090